Upravna Zgrada Putizenjereing

STANDARDI

Brinemo o bezbednosti i zdravlju na radu svih naših zaposlenih

Funkcionišemo u skladu sa sistemom upravljanja zaštitom životne sredine. Brinemo o otpadu iz celokupnog procesa proizvodnje i nastojimo da otpadni materijal bude prerađen i ponovo iskorišćen ili zbrinut na adekvatan način.

  • Svež beton koji ostane nakon mešanja i izlivanja betona u kalupe, kao i delovi sečenog svežeg betona odlaze u proces recikliranja koji podrazumeva odvajanje tečnih od čvrstih supstanci
  • Odbačen očvrsli beton prerađuje se u jedinici za mrvljenje. Ovaj proces podrazumeva odvajanje čelika od betona, kao i odvajanje finog od grubo seckanih agregata
  • Sav opasan otpad iz tehnoloških procesa predajemo ovlašćenim operaterima za zbrinjavanje opasnog otpada
  • Otpad iz armiračkog i bravarskog otpada predajemo ovlašćenim operaterima za reciklažu čelika
Sertifikovani smo u skladu sa međunarodno priznatim standardima upravljanja koji se odnose na kvalitet proizvoda i radova, životnu sredinu, zdravlje i bezbednost na radu.

Implementirali smo sledeće standarde:

  • SRPS ISO 9001 (Sistem menadžmenta kvalitetom);
  • SRPS ISO 14001 (Sistem upravljanja zaštitom životne sredine);
  • SRPS OHSAS 18001 (Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu)

Dobili smo CE znak za naše betonske elemente, kao dokaz usaglašenosti proizvoda sa strogim direktivama EU o bezbednosti proizvoda.

REFERENCE

SVE REFERENCE